Privacy Policy

Fsport AB (nedan "FSPORT" eller "vi"/"oss") behandlar vi personuppgifter om våra kunder och besökare på våra webbplatser ("du"). Vår ambition är att hantera dina personuppgifter med omsorg, hålla dem säkra och uppfylla dataskyddslagstiftningen. FSPORT är verksamt inom så kallad "performance marketing" och "lead generation" på internet, med huvudkontor i Sverige.

Syfte med Integritetspolicy
Syftet med den här policyn är att förklara när, varför och hur vi behandlar information som kan avse dig ("personuppgifter"). Policyn ger också viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Den här policyn har inte till syfte att ersätta några rättigheter som du kan ha enligt dataskyddslagstiftning.

1. Vem tar hand om dina personuppgifter?

FSPORT AB, baserat i Sverige med adress Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg, bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter (din personuppgiftsansvariga). Med personuppgiftsansvarig avses det företag som fastställer metoden för och syftet med att behandla personuppgifter.

Viktigt att understryka är att trots att vi bär huvudansvaret för att ta hand om dina personuppgifter kan information förvaras i databaser som är åtkomliga för andra företag. Vid åtkomsten till dina personuppgifter ska alla företag uppfylla de standarder som föreskrivs i den här policyn.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Födelseuppgifter
 • E-postadress
 • Lösenord
 • IP-adress
 • Platsuppgifter
 • Webbplatsanvändning
 • Personliga preferenser och åsikter

3. Vad använder vi dina personuppgifter till och när behandlar vi dessa?

FSPORT kommer att samla in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder dina personuppgifter för att

 • skicka ut e-mail med marknadsföring för våra produkter och tjänster. Se även paragraf 6 nedan om direktmarknadsföring.
 • analysera information i våra system och databaser för att erbjuda en bättre tjänst och användarupplevelse.
 • förbättra och rikta annonser som du tar emot från oss.
 • registrera dig på ett online-forum eller en community, om vi gör en sådan tillgänglig, där du kan skriva eller lämna kommentarer.
 • uppfylla eller utöva några av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.

Vi behandlar bara dina personuppgifter i de syften som föreskrivs i denna paragraf 3, och när vi är säkra på att

 • du har gett oss tillstånd att använda uppgifterna på det sättet eller
 • användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja ”berättigade intressen” som vi har som företag (t.ex. för att förbättra våra produkter eller utföra analyser över den data vi aggregerar i vår verksamhet), på ett sätt som är proportionerligt och respekterar ditt privatliv.

4. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi arbetar med ett flertal tredje parter som bidrar till att administrera vår verksamhet och utföra tjänster. De här tredje parterna kan ibland behöva åtkomst till dina personuppgifter.

 • Vår leverantör av e-postapplikationer Sendgrid, som behandlar personuppgifter på våra vägnar.
 • Våra leverantörer av analystjänster (t.ex. Google), som behandlar personuppgifter för sina egna syften som personuppgiftsansvariga. Läs om vår cookiepolicy längre ner, för att se hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter av analysleverantörer.
 • Tjänsteleverantörer eller personuppgiftsbiträden som hanterar dina personuppgifter på våra instruktioner, t.ex. molntjänster.
 • Eventuella dotterbolag vi kan komma att etablera i andra länder framöver, i eller utanför EU/EES.
 • Om vi har en lagstadgad skyldighet att avslöja uppgifter, eller nödgas göra det för att skydda våra intressen eller vår säkerhet.
 • Om vi säljer, köper eller omorganiserar någon verksamhet eller några tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredje part.

5. Internationella överföringar

Med internationella överföringar avses att personuppgifter förs över till ett land som ligger utanför Europeiska unionen. Såsom föreskrivs i paragraf 4 ovan kan vi tillåta åtkomst till dina personuppgifter för tredje parter som kan finnas utanför Europeiska unionen. Vi kan också avslöja dina personuppgifter om vi får en juridisk begäran eller myndighetsbegäran från en utländsk brottsbekämpande myndighet utanför Europeiska unionen.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att internationella överföringar av information administreras på ett sätt som skyddar dina rättigheter och intressen. Varje begäran om information som vi tar emot från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kommer att kontrolleras noga innan personuppgifter lämnas ut. Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört enligt ovan. Kontakta oss om du önskar mer information, på e-mailadressen som finns under paragraf 8 nedan.

6. Direktmarknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig om produkter och tjänster som vi och våra partners erbjuder när det gäller t.ex. onlinecasino, onlinepoker, trav, bettingtjänster och finanstjänster. Det kan ha formen av e-post eller riktade annonser på internet.

I vissa fall kommer vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte att baseras på våra berättigade intressen (se paragraf 3 ovan). När det krävs enligt lag kommer den att baseras på ditt samtycke.

Du har alltid rätt att när som helst säga nej till vidare direktmarknadsföring. Du kan använda länken för att tacka nej som finns i all direktmarknadsföring eller kontakta oss (se paragraf 8).

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföringen till en skälig och proportionerlig nivå, och att skicka kommunikation som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information som vi har om dig.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer behållas så länge som det är skäligen nödvändigt för de syften som anges i paragraf 3 i denna policy.

Under vissa omständigheter behåller vi dina personuppgifter under en viss tidsperiod för att uppfylla t.ex. juridiska, skatterelaterade krav eller bokföringskrav.

8. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Mer information om dessa rättigheter finns i sammanställningen nedan.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@fsport.se eller skriftligt till FSPORT på den adress som anges i paragraf 1 ovan.

Rättighet - Innebörd

Åtkomst - Du kan be oss att

 • bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter
 • ge dig en kopia av dessa uppgifter
 • ge dig annan information om dina personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem för, vem vi lämnar ut dem till, om vi för ut dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi behåller dem, vilka rättigheter du har, hur du kan framföra ett klagomål, var vi fick dina uppgifter ifrån och om vi har utfört något automatiskt beslutsfattande eller automatisk profilering, i den mån informationen inte redan har lämnats till dig i denna policy.

Korrigering - Du kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter.

Radering - Du kan be oss att radera dina personuppgifter, men bara om

 • de inte längre behövs för de syften som de samlades in för eller
 • du har tagit tillbaka ditt samtycke (när behandlingen baserades på samtycke) eller
 • du har en framgångsrik rätt till invändning (se mer om ”Invändning” nedan) eller
 • de har behandlats på ett olagligt sätt eller
 • det behövs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig

 • för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller
 • för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Begränsning - Du kan be oss att begränsa (dvs. behålla men inte använda) dina personuppgifter, men bara om

 • deras riktighet är omstridd (se Korrigering), så att vi kan verifiera deras riktighet eller
 • behandlingen är olaglig, men du vill inte att de raderas eller
 • de inte längre behövs i de syften som de samlades in för, men vi ändå behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • du har utövat rätten att invända, och verifieringen av huvudsakliga skäl pågår.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning om

 • vi har ditt samtycke eller
 • det behövs för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
 • det behövs för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Portabilitet - Du kan be oss att lämna dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, vedertaget, maskinläsbart format, eller så kan du be oss att få dem ”porterade” direkt till en annan personuppgiftsansvarig, dock i varje fall endast om

 • behandlingen är baserad på ditt samtycke eller uppfyllandet av ett avtal med dig och
 • behandlingen utförs med automatiska metoder.

Invändning - Du kan invända till behandling av dina personuppgifter som har våra ”berättigade intressen” som rättslig grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än våra berättigade intressen. Vi har möjlighet att visa att vi har tvingande berättigade intressen som är viktigare än dina rättigheter och friheter.

Internationella överföringar - Du kan be om att få en kopia av eller hänvisning till de skyddsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter förs ut utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om så skulle ske.

Tillsynsmyndighet - Du har rätt att framställa klagomål till behörig lokal tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter. Vi hoppas att du först försöker reda ut ett eventuellt problem med oss, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

9. Cookiepolicy

Vi använder oss av cookies För att erbjuda dig komplett funktionalitet när du besöker vår webbplats, ta hänsyn till dina preferenser och göra användningen av webbplatsen bekvämare och enklare använder vi så kallade cookies.

Vad är cookies? En cookie, pixel eller liknande teknik är en liten fil som sparas på din dator eller annan teknisk enhet när du besöker webbplatsen. Den gör att webbplatsen kan komma ihåg dina åtgärder och preferenser (t.ex. inloggning, språk, teckenstorlek och andra inställningar) över en viss tid, så att du inte behöver ange dem fler gånger när du kommer tillbaka till webbplatsen.

Dina val Genom att använda vår webbplats samtycker du till användning och lagring av cookies på din dator eller enhet.

Du kan se vår webbplats utan cookies, med förbehåll att vissa delar av den eventuellt inte fungerar fullt ut som de ska.

Om du inte vill att cookies lagras på din dator eller enhet kan du avaktivera detta i systeminställningarna i din webbläsare. Du kan också när som helst radera sparade cookies i webbläsarens systeminställningar.

Information om cookies samt hur du avaktiverar eller raderar dessa finns även hos PTS (Post- och Telestyrelsen) under följande länk: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Kategorier av cookies Vi använder cookies med olika syften och funktioner.

En del cookies är

 • nödvändiga i tekniska termer (teknisk nödvändighet)
 • lagrade och använda under en viss tidsperiod (lagringens varaktighet)
 • placerade och lagrade av oss eller en tredje part (cookieleverantör).

Teknisk nödvändighet

Cookies som är tekniskt

 • nödvändiga: Vi använder vissa cookies eftersom de är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen och dess funktioner ska fungera på rätt sätt. Dessa cookies placeras automatiskt på din dator eller enhet när du går in på webbplatsen eller en viss funktion, om du inte har ställt in din webbläsare på att avvisa cookies.
 • inte nödvändiga: Cookies som inte är strikt nödvändiga placeras på din dator eller enhet för att förbättra användbarheten och prestandan för vår webbplats eller spara vissa inställningar som du har gjort. Vi använder också cookies som inte är strikt nödvändiga i teknisk mening för att få information om hur frekvent användningen av vissa områden på vår webbplats är, så att vi kan anpassa oss efter dina behov.

Lagringens varaktighet
Sessionscookies: Vissa cookies behövs bara under din webbplatssession, så kallade sessionscookies. De kommer att raderas eller bli ogiltiga så snart du lämnar webbplatsen eller din aktuella session upphör. Sessionscookies används exempelvis för att behålla viss information under din session.

Permanenta cookies:
En del cookies lagras under längre tid. Det gör exempelvis att vi kan känna igen dig när du går in på vår webbplats igen vid en senare tidpunkt och använda sparade inställningar. Till följd av det kan du komma in på webbsidor snabbare med större enkelhet. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en i förväg definierad tidsperiod.

Flödescookies:
Dessa cookies används för kommunikation mellan våra egna servrar inom vårt företag. De placeras i din dator eller enhet när du börjar navigera på webbplatsen och raderas efter att du har navigerat färdigt på webbplatsen. Flödescookies får ett unikt identifikationsnummer, men gör inte att vi kan dra slutsatser om den faktiska kunden eller användaren.

Cookieleverantörer

Leverantörscookies:
Dessa är cookies som placeras av oss eller operatören av vår webbplats, som beställs av oss.

Tredjepartscookies:
Tredjepartscookies lagras och används av andra organisationer eller webbplatser, t.ex. webbanalysverktyg. Externa leverantörer kan också använda cookies för att visa annonser eller integrera innehåll från sociala nätverk, t.ex. sociala pluginprogram. Mer information om webbanalysverktyg och mätning av räckvidd finns nedan i denna cookiepolicy.

Användning av cookies för webbanalys och mätning av räckvidd
Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Google Analytics använder cookies för att identifiera frekvensen hos användningen av vissa områden av vår webbplats och identifiera preferenser. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av cookien överförs till en Googleserver i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för oss och utföra ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i den mån tredje parter behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar.

Du kan avaktivera Google Analytics med hjälp av ett webbläsartillägg om du inte vill att webbplatsanalysen ska ske. Du kan ladda ner tillägget här:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=

Detta tillägg lagrar information om hur du avstår på din enhet, vilket matchar din avaktivering av Google Analytics. Notera att denna typ av avstående endast leder till avaktivering av Google Analytics för den enhet och webbläsare som avståendet aktiverades från. Avståendet kan också behöva återaktiveras/upprepas om du raderar cookies från din enhet.


För vidare information eller frågor om någon särskild del av denna integritetspolicy vänligen kontakta oss på info@fsport.se.

UPPDATERAD 5 JUNI 2024